Frédérick Judd Waugh

Bordentown NJ 1861 – 1940 Provincetown MA

«Full Glow»
Unten rechts signiert Waugh.
Öl a/Holztafel, 59 × 81 cm

Zuschlag CHF 7'500

Kunstauktion 24.05.2008 | Lot-Nr. 120

Provenienz:
Grand Central Art Galleries, Inc., New York, N. Y. (A 3550). Privatsammlung Zürich.